Inspanningen voor emissievermindering

Het Clean Advantage-programma compenseert automatisch voor kooldioxide en andere broeikasgassen (koolstofdioxide-equivalent of CO2) door te investeren in grootschalige herbebossing, alternatieve energie, biomassa en andere projecten – regionaal en wereldwijd. Naast deze projecten werken wij samen met de Arbor Day Foundation om bomen te planten en hun gecertificeerde CO2-reductieprojecten te ondersteunen. Deze investeringen en partners stellen ons in staat om uw bedrijf, uw werknemers en uw gemeenschap automatisch te voorzien van een duurzame wijze van compensatie.


Windpark Vader Piet-project, Aruba:

Het Windpark Vader Piet ligt aan de oostkust van Aruba. Het eiland maakt deel uit van de Nederlandse Antillen en ligt voor de kust van Venezuela. Er zullen 10 turbines geïnstalleerd worden, elk met een elektrisch vermogen van 3 MW. Het totale elektrische vermogen van het project zal 30 MW bedragen. Er wordt geschat dat het windenergieproject 165 GWh elektriciteit per jaar zal verstrekken (tot 18 % van de totale elektriciteitsbehoeften van het eiland) aan het Water- en Energiebedrijf Aruba N.V. Er wordt verwacht dat het project de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen met naar schatting 195.255 mt per jaar.

Ningxia Angli Lingwu Photovoltaic Grid Connected Power Project, China:

In het project zal er elektriciteit opgewekt worden door hernieuwbare fotovoltaïsche zonne-energie door te sturen naar de NWPG. Zo wordt het equivalent aan opgewekte energie afkomstig van op de NWPG aangesloten klassieke thermische centrales vervangen. De geïnstalleerde capaciteit van het project is 39 MWp (15.792 zonnemodules met telkens een capaciteit van 190W, 150.264 zonnemodules met telkens een capaciteit van 235W en 4280 zonnemodules met telkens een capaciteit van 240W), waardoor de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. De verwachte jaarlijkse elektriciteit die op het stroomnet gezet wordt, is 54.000 MWh. Dit draagt bij tot de vermindering van de broeikasgasuitstoot door delen van de elektriciteitsvoorziening door de NWPG te vervangen. De PLF van het project is 15,67%. Door het project zal de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden door het equivalent van de elektriciteit te vervangen die geleverd wordt door de NWPG. De NWPG wordt immers gedomineerd door klassieke thermische energiecentrales. De geschatte jaarlijkse uitstootvermindering bedraagt 48.402 tCO2.

Ecomapua Amazon REDD Project – Ilha de Marajo, Brazilië:

Het Ecomapuá Amazon REDD project ligt op het eiland Marajó, in de staat Pará, in de oostelijke regio van het Amazone-gebied in Brazilië. De Marajó Várzea is een uiterst belangrijk ecosysteem, waardoor het project van extra belang is. De primaire doelstelling van het project is om de ontbossing (AUD) van het 86,269.84 ha gebied, (onderdeel van privé-eigendom van Ecomapuá conservação Ltda), te voorkomen. Het huidige project zal naar verwachting leiden tot een netto vermindering van 4,253.14 ha ontbossing en 1.432.278 tCO2 emissie gedurende de 30 jaar looptijd van het project (01/01/2003 – 31/12/2032). Dit komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 4.700 Nederlanders per jaar. Bovendien wordt een deel van de gegenereerde koolstofkredieten gebruikt voor de verbetering van de sociale en milieuomstandigheden van de regionale gemeenschappen. Marajó Island is door het Braziliaanse Ministerie van Milieu (“MMA”) geclassificeerd als een project met zeer hoge prioriteit voor het behoud, dus het Ecomapuá Amazon REDD-project draagt ook bij aan landelijke doelstellingen voor milieubehoud en bevordert andere inspanningen in deze kritieke regio.

Henan Xinxiang 24MW Biomassa-gebaseerde warmtekrachtkoppeling project, China:

Het Henan Xinxiang 24MW op biomassa gebaseerd warmtekrachtkoppelingsproject vindt plaats in Huixian, in de stadsprefectuur Xinxiang, in de Chinese provincie Henan. Het werd gestart door Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Het project bestaat uit de installatie van twee warmtekrachtkoppelingscentrales van 12 MW op basis van biomassa, de opwekking van elektriciteit (126.709 MWh/jaar) die op het Central China Power Grid wordt gezet, evenals de opwekking van warmte (909.200 GJ/jaar) en het gebruik van biomassaresten voor de cogeneratie van energie en warmte. In het project worden geen uitstootverminderingen verwezenlijkt door de vervanging van warmte. Daarom zal dit project leiden tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen door de equivalente opgewekte elektriciteit van de CCPG te vervangen door energie die afkomstig is van een warmtekrachtkoppelingscentrale op basis van biomassa met een lagere CO2-uitstoot. Bovendien worden de CH4-emissies verminderd door het dumpen van biomassa-afval te vermijden. Bijgevolg zal het project naar schatting jaarlijks leiden tot een verminderde uitstoot met 123,858 tCO2.

Gebundeld windenergie-project van KMSPL, Bangalore, India:

Het project is bedoeld om het beschikbare potentieel aan windenergie te benutten. Het project heeft 49 Wind Turbine Generators (WTG’s) met een totaal geïnstalleerd capaciteit van 38,275 MW. Het project zal ongeveer 89.920.000 eenheden elektriciteit per jaar opwekken, die volledig verkocht zullen worden aan elektriciteitsbedrijven of aangewend worden voor eigen verbruik. Dit komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 22.400 Nederlandse woningen per jaar.Het project zal helpen bij het terugdringen van broeikasgassen door het gebruik van hernieuwbare energie voor het opwekken van stroom die anders zou worden opgewekt met niet-hernieuwbare, koolstofintensieve brandstof die meestal voor het elektriciteitsnet wordt gebruikt. Het project is een “Green Field Project” gericht op het gebruik van windenergie om stroom op te wekken. De uitvoering van het project zal ongeveer 83.350 tCO2 emissiereductie per jaar bereiken door het vervangen van traditionele elektriciteit die voornamelijk wordt opgewekt met op fossiele brandstoffen gebaseerde warmtekrachtcentrale in het Southern Grid.

Gebundeld Windenergie-project door Tasma-V2, Tamil Nadu, India:

Het project is een gegroepeerd Windenergie-project bestaande uit 396 WTG’s in Tamil Nadu, India, en gecoördineerd door Tamil Nadu Spinning Mills Association (Tasma-V2). De bedoeling van het project is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en duurzame ontwikkeling te bevorderen door gebruik van duurzame energie (wind) voor het genereren van stroom door een aantal beleggers met kleine stroombehoeften te laten investeren in windturbines. Het project genereert ongeveer 4,559.321 GWh energie en vermindert daardoor ongeveer 4.173.925 tCO2 aan broeikasgassen over een periode van 10 jaar. Dit is het equivalent van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 126.000 Nederlandse huishoudens per jaar. Zonder dit project zou deze hoeveelheid elektriciteit zijn opgewekt door de energiecentrales van zuidelijke elektriciteitsnetwerken die voornamelijk fossiele brandstoffen gebruiken.

Grid Interactive Fotovoltaïsche Energie-project, Gujarat, India:

Louroux Bio Energies Limited (Lbel) heeft een project van 25 MW zonne-fotovoltaïsche technologie geïnstalleerd in Village Sujangadh, Taluka Muli in het Surendranagar district in Gujarat. Dit komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 7.900 Nederlandse woningen per jaar. LBEL is een Special Purpose Vehicle (SPV) die speciaal ontwikkeld is om het schone energie-initiatief van haar moedermaatschappij, Ajanta Overseas Limited (99.995% aandeelhouderschap), te bevorderen. De elektriciteit die wordt opgewekt uit het project wordt geleverd aan het regionale elektriciteitsnetwerk en verkocht aan de Gujarat State Electricity Utility (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) onder een elektriciteitskoopovereenkomst. LBEL heeft besloten om “dunne film-technologie” te gebruiken voor het 25 MW Gujarat-project.

Killik Windenergiecentrale Tokat, Turkey:

Het doel van Killik WEPP is om het potentieel van windenergie in Turkije te benutten en om de energiebehoefte op een duurzame, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier te compenseren. PEM Enerji A.Þ. (PEM) heeft voorgesteld om Killik WPP te ontwikkelen met 40 MW geïnstalleerde capaciteit in het centrale district van Tokat. Killik WPP krijgt 16 turbines, elk met een vermogen van 2,5 MW. Killik WPP wordt aangesloten via een 15 km transmissieleiding op het 154 kV Gobel Transformer Station en de opgewekte elektriciteit zal worden geleverd aan het nationale elektriciteitsnet van Turkije. Dit komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 21.000 Nederlandse woningen per jaar.

Kocaeli Stortplaatsgas naar Elektriciteit Project Turkije:

Het doel van het project is het winnen van stortgas, bestaande uit overwegend methaan en kooldioxide, die momenteel vrij komt in de atmosfeer, en dit te gebruiken als brandstof voor de opwekking van elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt naar het landelijke elektriciteitsnet gevoerd en vervangt elektriciteit die anders zouden worden gegenereerd door energiecentrales die gevoed worden door fossiele brandstof. Dit komt overeen met het verminderen van de CO2-uitstoot van (naar schatting) 2.300 Nederlandse woningen per jaar.

* De schattingen van CO2-reductie zijn onderhevig aan veranderingen op basis van gerapporteerde gemiddelde emissiefactoren van Nederlandse huishoudens en personen.

Koolstofreductie

Wanneer wij de uitstoot van uw wagenpark verminderen, werken wij met en investeren wij in projecten die zijn gecertificeerd om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken. Wij volgen strikte richtlijnen en protocollen en registreren gecertificeerde koolstofkredieten op een gezaghebbend openbaar register.