Úsilie o obmedzovanie množstva uhlíka


Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov tým, že investuje do pestrej palety projektov: opätovného zalesňovania, alternatívnych energií, biomasy a ďalších projektov, a to ako na lokálnej, tak na globálnej úrovni; tieto projekty sa počas roka môžu meniť s ohľadom na využitie, cenu a ďalšie faktory. Okrem týchto projektov spolupracujeme s organizáciou Arbor Day Foundation na výsadbe stromov a podpore ich certifikovaných projektov na znižovanie CO2. Tieto investície a partneri nám spoločne umožňujú automaticky poskytovať ekologicky udržateľné riešenia pre spoločnosť, zamestnancov a širokú verejnosť.

Lokálne projekty

Projekt Zasaď strom make a home vo Vysokých Tatrách:

Od roku 2004 bolo vo Vysokých Tatrách zničené búrkami a európskym chrobákom lykožrútom smrekovým viac ako tri milióny stromov na ploche 8 737 hektárov. V posledných rokoch zničil tento chrobák viac ako 2 254 000 stromov na ploche takmer 7 300 hektárov. K riešeniu tohto ekologického problému prispeje i projekt „Zasaď strom make a home“ organizovaný organizáciou ZASAĎ STROM, v rámci ktorého budú vysadené stromy v tých najviac postihnutých oblastiach Vysokých Tatier. Aby boli stromy zachované, je im venovaná profesionálna starostlivosť zahrňujúca celý proces rastu stromu, starostlivosti o dospelé stromy a ich výsadbu v chránených zónach, kde sa nerúbe. Pri každoročnej výsadbe nových stromov napomáha projekt k obnove miestneho prostredia a zanecháva tak trvalé dedičstvo pre budúce generácie. Viac informácií získate na stránkach partnera projektu www.zasadstrom.eu.

Výsadba a obnova arboréta Banisko – Brezno, Slovensko:

V severozápadnej časti mesta Brezno zvanej Banisko leží starý sad s historickým významom, ktorý je otvorený pre verejnosť. Organizátori tohto projektu plánujú verejný sad ochrániť a vylepšiť prostredníctvom revitalizácie starých ovocných stromov, výsadby nových ovocných stromov a zaistením pravidelnej údržby miesta. Týchto aktivít sa budú zúčastňovať dobrovoľníci – obyvatelia mesta pod dohľadom odborníka na pestovanie stromov. Dobrovoľníci sa tiež naučia, ako sa starať o sad, ako plánovať výsadbu nových stromov a uchrániť oblasť pre ďalšie generácie návštevníkov. Viac informácií získate na stránkach partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Celosvetové projekty

Projekt výsadby stromov a obnovy zelene – Tvrdonice, Česká republika:

V rámci projektu bude v Tvrdoniciach vyhradených niekoľko miest pre výsadbu stromov a obnovu zelene. V súčasnej dobe sa veľkej časti miestnych stromov nedostáva živín alebo je ohrozená invazívnymi druhmi. Budú teda vysadené nové stromy (vrátane dlhovekých a ovocných) a okolo parkov a rybníkov budú doplnené topole a kríky. Jedným z cieľov projektu je i ochrana pôvodných druhov rastlín, preto sa vysádzajú lokálne druhy drevín ako je dub, lipa, morušovník alebo jarabina oskorušová. Ako sa bude projekt rozrastať a vyvíjať, otvorí sa i pre verejnosť, ktorá sa bude môcť zúčastniť a ďalej ho zlepšovať. Ďalšie informácie nájdete na stránkach partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Redukovanie invazívnych a expanzívnych rastlinných druhov v Krkonošskom národnom parku – Česká republika:

Krkonošský národný park je najstarší národný park v Českej republike (1963). V súčasnosti je národný park zameraný na ochranu ich najstarších lesných a lúčnych druhovo bohatých spoločenstiev. Nanešťastie invazívne druhy ohrozujú zdravotný stav určitých oblastí parku Rumex alpinus (Štiavec alpský), Lupinus polyphyllus (Lupina mnoholistá), Reynoutria – R. japonica, R. sachalinensis a Impatiens glandulifera (Netýkavka žliazkatá). Okrem uvedených cudzích invazívnych druhov je stále ťažšie riešiť aj problém s miestnymi druhmi. Rastliny ako Veratrum album subsp. lobellianum a Senecio ovatus môžu vytvoriť monokultúry rozšírené do chránených spoločenstiev národného parku. Cieľom tohto projektu je odstránenie týchto invazívnych druhov na zlepšenie zdravotného stavu lúčnych, lesných a podobných spoločenstiev národného parku. Správa Krkonošského národného parku (KRNAP) organizuje profesionálne zásahy riadenia zamerané na tieto invazívne druhy. Chceme využiť dvadsaťročné skúsenosti s eradikáciou invazívnych alebo rozširujúcich sa druhov, aby sme obmedzili ich vplyv na vybrané lúčne lokality. Medzi predbežne vytypované lokality môžeme zaradiť lúčne enklávy Klínové Boudy, Zadní a Přední Rennerovky, Sklenářovice, Rýchorská Bouda, Studniční Boudy, Modrý Důl atď. Konečný zoznam lokalít sa pripraví na začiatku vegetačného obdobia po aktuálnej situácii rozdelenia cieľových druhov.

Projekt vodnej elektrárne Brno – Kníničky – Brno, Česká republika:

Projekt vodnej elektrárne Kníničky pod Brnianskou priehradou v časti Brno – Bystrc bol určený ako špičkový zdroj určený na krytie zvýšenej spotreby elektrickej energie v raňajšej a večernej špičke. Je vybavený vertikálnou turbogenerátorovou sadou s Kaplanovou turbínou. Hoci maximálne použiteľný prietok turbíny je 22 m3/s, jej optimálna prevádzka je pri maximálnom použiteľnom prietoku 17 – 18 m3/s. Inštalovaná kapacita továrne 3 100 kW sa dosiahne pri maximálnej výške hlavy.

Projekt zalesňovania – Podlaskie, Poľsko:

Projekt zalesňovania v severnom Poľsku je projekt v súlade s normou ISO 14064-2 na vysadenie zmiešaných lesov na nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch v severnom Poľsku, ktoré boli odlesňované viac ako 50 rokov. Aktivita projektu pozostáva z naplánovania 24,2 milióna stromov na 3600 ha. Bolo zvolené úverové obdobie 40 rokov a pozemok má zostať s trvalým lesným porastom minimálne 60 rokov. Zalesňovanie sa monitoruje ohľadne optimalizácie rastu a prežívania, zmierňovania potenciálnych zvratov uhlíka a zaistenie úspešného založenia lesov. Medzi vedľajšie výhody projektu zalesňovania patrí vytvorenie pracovných miest na výsadbu, zvýšené zachytávanie vody, rozšírená biodiverzita a zvýšená prirodzená odolnosť.


Down Arrow

Správna oblasť Lipsko – Opätovné zalesňovanie, Nemecko:

V nemeckej správnej oblasti Lipsko skôr prebiehala ťažba uhlia, preto je táto oblasť teraz celkom bez stromov a prirodzených lesov. Opätovné zalesnenie v spolupráci so spoločnosťou Arbor Day Foundation bude v konečnom dôsledku prispievať k ochrane celej oblasti pred prívalovými dažďami.

Projekt Lohberg 1/2 – Zachytávanie metánu v uhoľnej bani, Nemecko:

Tento projekt aktívne odčerpáva metán z uhoľnej bane prostredníctvom aktívneho vrtu z opustených častí bane Hugo. 6 kogeneračných jednotiek s celkovou kapacitou 8,148 MW bude energiou zásobovať verejnú sieť. Využitím tohto spôsobu vytvárania energie sa znížia emisie z využívania fosílnych palív. Produkované teplo bude naviac využité k vykurovaniu teplárne a elektrárne Niederrein, odpadne tak potreba vyrábať teplo bežným spôsobom, teda spaľovaním vykurovacích olejov a zemného plynu. Aby nedochádzalo k dvojitému započítaniu emisií, nebude toto využitie tepla započítané do vzorca znižovania emisií CO2 – bude považované za dodatočnú výhodu.

Poľnohospodársky projekt Čistý tanier – Maďarsko:

Tento program je založený na zmene kultivačných metód z konvenčného obrábania pôdy, ktoré sa stále používa na zachovanie spôsobov obrábania pôdy, ktoré spôsobuje menšie narúšanie pôdy a emisie ako konvenčné formy obrábania pôdy. Zahŕňa to tiež formy zníženého vplyvu systému obrábania pôdy, kde časť rastlinných zvyškov po zbere úrody zostáva na povrchu pôdy na jej ochranu a udržanie vlhkosti. Program sa tiež zameriava na zníženie využívania dusíkatých hnojív a iných chemických látok ich čiastočným nahradením organickým materiálom: hnojivami z baktérií a rias. Použitý komplex listového hnojiva z rias dokáže nahradiť 50 kg účinnej dusíkatej látky, a tento zásah výrazne zlepšuje stabilitu ekosystémov. Celkový počet zahrnutých zúčastnených strán v projekte je 369, z čoho 234 sú drobní majitelia. Kontrahovaná oblasť: 79 249,6 ha, z čoho 38 225,8 ha (48,3 %) kultivujú drobní majitelia.

Projekt výsadby aleje v oblasti Várvölgy – Pilisborosjenő, Maďarsko:

Asociácia „2097.hu“ – nová miestna skupina založená aktívnymi občanmi dediny Pilisborosjenő v kopcovitej oblasti severovýchodne od Budapešti – si stanovila za cieľ ochranu obľúbenej oblasti pre pešiu turistiku, rekreačné behanie, venčenie psov apod. známou pod názvom „Várvölgy“ (Údolie hradov). Táto obľúbená a malebná trasa ponúka krásne výhľady na hory a levanduľové polia, s výnimkou asi 500 m dlhého úseku, ktorý je neprístupný a obklopený hospodárskymi pozemkami. Financie z tohto programu podporia výsadbu aleje pozdĺž tohto úseku a tiež vybudovanie lavičiek, kde si budú môcť okoloidúci odpočinúť a kochať sa výhľadmi. Tieto aktivity sú plánované na rok 2018 a budú vykonávané miestnymi občanmi. Rodiny budú mať možnosť adoptovať vysadené stromy, čo ďalej upevní udržateľný rozvoj miestnej komunity. Viac informácií získate na stránkach partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Projekt veternej elektrárne – Mosonmagyaróvár, Maďarsko:

Aktivita projektu pozostáva v prevádzke piatich veterných turbín a dodáva čistú energiu do maďarskej elektrizačnej sústavy. V dôsledku toho Thera II prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov znížením asi 18 000 ton uhlíka, znížením emisie znečisťujúcich látok spojených s prevádzkou tepelných elektrární využívajúcich fosílne palivá (vrátane SO2, NOx a prachu v základnom/obvyklom obchodnom scenári), a tak zlepšuje miestne prostredie a tiež udržateľný rozvoj Maďarska.

Projekt fotovoltaickej elektrizačnej sústavy Ningxia Angli Lingwu, Čína:

V rámci projektu bude generovaná elektrina s využitím obnoviteľných zdrojov zo solárnej fotovoltaickej energie, ktorá bude dodávaná do distribučnej sústavy NWPG, pri súčasnom nahradení ekvivalentného množstva elektriny vyrobenej elektrárňami na fosílne palivá pripojených do NWPG. Inštalovaný výkon projektu je 39 MWp (15 792 solárnych modulov s kapacitou 190 W na jednotku, 150 264 solárnych modulov s kapacitou 235 W na jednotku a 4280 solárnych modulov s kapacitou 240 W na jednotku) a znižujú sa tak emisie skleníkových plynov. Očakávaná ročná dodávka elektrickej energie je 54 000 MWh, čo prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov nahradením časti dodávok elektriny z NWPG; koeficient využiteľnosti (PLF) projektu činí 15,67 %. Projekt dosahuje zníženie emisie skleníkových plynov nahradením ekvivalentného množstva elektriny dodávanej z distribučnej sústavy NWPG, v ktorej prevládajú elektrárne na fosílne palivá. Odhadované ročné zníženie emisií je 48 402 tCO2.

Projekt Ecomapua Amazon REDD – Ilha de Marajo, Brazília:

Projekt Ecomapuá Amazon REDD sa nachádza v oblasti východnej Amazónie na ostrove Marajó v štáte Pará, v Brazílii. Marajó Várzea je nesmierne cenný ekosystém, čo len zvyšuje význam tohto projektu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť neplánovanému odlesňovaniu 86 269,84 ha lesa v súkromnom vlastníctve spoločnosti Ecomapuá Conservação Ltda. Súčasný projekt predpokladá čisté zníženie odlesňovania o 4 253,14 ha a zníženie emisií CO2 o 1 432 278 ton po celú 30 ročnú dobu životnosti projektu (1. 1. 2003 – 31. 12. 2032). Časť uhlíkových povoleniek bude navyše využitá k zlepšeniu sociálnych a environmentálnych podmienok pre miestne obyvateľstvo. Ostrov Marajó je klasifikovaný ako miesto s extrémne vysokou prioritou pre brazílske ministerstvo životného prostredia, projekt Ecomapuá Amazon REDD preto prispieva k splneniu národných cieľov, zachovaniu životného prostredia a nabáda k ďalšiemu úsiliu na jeho ochranu v tejto oblasti a jej okoliu.

Projekt kogenerácie na báze biomasy Henan Xinxiang 24 MW, Čína:

Projekt kogenerácie na báze biomasy Henan Xinxiang 24 MW je realizovaný v okrese Huixian mesta Sin-siang v čínskej provincii Che-nan, za jeho implementáciou stojí spoločnosť Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt pozostáva z inštalácie dvoch 12MW kogeneračných zariadení využívajúcich zvyškovú biomasu; zaisťuje výrobu elektriny s výkonom 126 709 MWh/rok dodávanej do siete Central China Power Grid, výrobu tepla s výkonom 909 200 GJ/rok a využitie zvyškovej biomasy pre kogeneráciu energie a tepla. Projekt nemá za cieľ zníženie emisií nahradením tepla, dosiahne však zníženie emisií skleníkových plynov nahradením ekvivalentnej elektrickej energie vyrábanej spoločnosťou CCPG energie z kogeneračného zariadenia využívajúceho zvyškovú biomasu, čo je spojené s nižšími emisiami CO2. Znížením množstva skladovanej zvyškovej biomasy sa najviac snižujú emisie CH4. Vďaka tomu sa očakáva, že tento projekt dosiahne zníženie emisie oxidu uhličitého o 123 858 tCO2 ročne.

Komplexný projekt veternej elektrárne spoločnosti KMSPL, Bangalore, India:

Zmyslom projektu je využiť dostupný potenciál veternej energie. Projekt zahŕňa 49 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom 38,275 MW. Projekt bude generovať približne 89,92 miliónov jednotiek elektrickej energie ročne, ktoré budú predávané štátnym elektrárňam alebo budú použité pre vlastnú spotrebu. Projekt pomôže pri znižovaní emisií skleníkových plynov pomocou obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by inak museli byť získané pomocou intenzívneho využitia fosílnych palív, s čím súvisí vznik CO2. Jedná sa o projekt na zelenej lúke zameraný na výrobu a využitie veternej energie. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie emisií približne o 83 350 tCO2 ročne a nahradenie existujúcej elektrickej energie v južnej rozvodnej sieti, kde je generovaná predovšetkým spaľovaním fosílnych palív v tepelných elektrárňach.

Komplexný projekt veternej elektrárne spoločnosti TASMA-V2, Tamilnadu, India:

Projekt využitia veternej energie, ktorý zahŕňa inštaláciu 396 veterných turbín na výrobu energie v indickom Tamilnade, je koordinovaný asociáciou Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Zámerom projektu je obmedziť emisie skleníkových plynov a podporiť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie (vietor) k výrobe elektrickej energie pri relatívne nízkych požiadavkách na investície do veterných turbín. Projekt vygeneruje približne 4 559,321 GWh elektriny a za dobu 10 rokov zníži emisie CO2 približne o 4 173 925 tCO2. Bez tohto projektu by bolo ekvivalentné množstvo elektriny vyrobené v elektrárňach pripojených k južnej sieti, v ktorých sa využívajú prevažne fosílne palivá.

Interaktívny solárny fotovoltaický projekt, Gujarat, India:

Spoločnosť Louroux Bio Energia Limited (LBEL) realizovala v meste Sujangadh, Taluka-Muli v okrese Surendranagar v štáte Gujarat projekt založený na 25MWh solárnej fotovoltaickej technológii. LBEL je špeciálna organizačná zložka, ktorá bola založená s cieľom ďalšieho využitia čistej energetickej energie pre svoju materskú spoločnosť Ajanta Overseas Limited (99,995% podiel). Elektrická energia vyrobená projektom je exportovaná do oblastnej elektrickej rozvodnej siete a predávaná spoločnosti Gujarat State Electricity Utility (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na základe dohody o nákupe energie. Organizácia LBEL sa rozhodla pre projekt 25 MW Gujarat využiť technológiu tenkej fólie.

Veterná elektráreň Killik WEPP, Tokat, Turecko:

Účelom elektrárne Killik WEPP je využiť potenciál veternej energie v Turecku a kompenzovať požiadavky na energiu prostredníctvom trvalo udržateľného, ekologického a hospodárneho spôsobu. PEM Enerji A.Þ. (PEM) navrhuje inštaláciu elektrárne Killik WEPP s 40 MWh inštalovaného výkonu v centrálnej štvrti mesta Tokat. Killik WPP bude pozostávať zo 16 turbín o výkone 2,5 MWh. Elektráreň Killik WPP bude pripojená k 154kV trafostanici Göbel pomocou prenosového káblu o dĺžke 15 km a elektrina bude dodaná do tureckej štátnej rozvodnej sieti.

Plyn zo skládky Kocaeli (Turecko) pre výrobu elektriny:

Cieľom projektu je zhromažďovanie plynu tvoreného prevažne metánom a oxidom uhličitým, ktorý sa v súčasnej dobe uvoľňuje do atmoféry, a jeho využitie ako paliva pre výrobu elektriny. Elektrina vyrobená vďaka tomuto projektu bude dodávaná do celoštátnej rozvodnej siete a nahradí elektrinu, ktorá by sa inak musela vyrobiť z fosílnych palív.

Projekt veterného parku Vader Piet, Aruba:

Veterný park Vader Piet sa nachádza na východnom pobreží ostrova Aruba. Ostrov tvorí súčasť holandských karibských ostrovov, leží neďaleko pobrežia Venezuely. Bude tu inštalovaných 10 veterných elektrární, každá s elektrickým výkonom 3 MW. Celkový elektrický výkon veterného parku bude 30 MW. Predpokladá sa, že projekt veterného parku bude spoločnosti Wateren Energiebedrijf Aruba N.V dodávať 165 GWh elektriny ročne (až 18 % celkovej spotreby elektrickej energie ostrova). Predpokladá sa, že projekt zníži emisie skleníkových plynov zhruba o 195 255 mt ročne.

Obmedzovanie množstva uhlíka

Emisie vášho vozového parku znižujeme prostredníctvom investíc do certifikovaných projektov, ktoré obmedzujú emisie CO2 do atmosféry. Dodržujeme prísne predpisy a protokoly a odstúpené uhlíkové povolenky klientov zverejňujeme vo verejnom registri.